2015 évtől az e-Credit System kereskedelmi portárt működtető alapszabályzatában -  a Fund Credit termék forgalmazója és szolgáltatója - Kovács László tulajdonos fontosnak tartja, hogy a leendő ügyfelek a váltóegységek működésével, értékével, mint kiegészítő valutával kapcsolatban a cserekereskedelem feltételeit megértsék és a működési szabályok a mindenkori törvényi és jogszabályi előírásoknak mindenben megfeleljen.

Ezen elvek alapján biztosítja együttműködési szerződések alapján, az alábbi Cégekkel a Forgalmazói megbízások szerint!

CREDIT SZOLGÁLATÓ:

Cégnév   :                                     Best Fund Clearing Solution Kft.

Székhely :                                    1135 Budapest, Lehel utca 48. 2. em. 2. a.

iroda:                                           1106 Jászberényi út 24-36. (tel: +361 919-0122)

Cégjegyzékszám:                          01-09-384063

Bejegyző bíróság megnevezése:     Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám :                                    26133447-2-13

web:                                             https://aws-fund.com

e-mailcím:                                     aws.ugyfelszolgalat@gmail.com, info@bfcs.hu

Telefon szám:                               +361 288 8534,  +3620 372 4553

Best Fund Clearing Solution által garantált E-CREDIT kiegészítő valuta tulajdonosa, forgalmazója

Ezen elvek alapján biztosítja együttműködési és Forgalmazói szerződések alapján, a megbízások szerint!

Együtt működő partnerek,

Forgalmazás és értékesítés, jogi segítség:

Clearing Consulting Trade Kft.

Elite Protection Kft.

CLEARING TEAM SYSTEM Kft., https://cfc-market.hu/

BFC System Management Kft. (credit szolgáltató)

 

KERESKEDELMI MEGBÍZÓT-FORGALMAZÓ:

Ennek érdekében a legfontosabb, a váltóegységek működését (a továbbiakban BFCS mint kiegészítő valuta) alapvetően meghatározó, megmagyarázó, a partneri szerződésben rögzített egységei alapján a rendelkezések és vásárlások lebonyolításának megkönnyítése és a hatályos jogszabályok betartása és figyelembe vételéve biztosítja a folyamatos szolgáltatásokat:

Azaz, a Barter elektronikus elszámoló rendszerben – BFCS - történő elszámolás, mint fizető eszköz, nem pénzforgalmi szolgáltatás, hiszen kizárólag zárt körben, korlátozott részvétellel lehet igénybe venni a keret megállapodásban rögzített egyedi feltételek szerint, a szerződésbe foglalt határidőig.

A Fund Credit keret -BFCS- folyósítása előtt (ha ettől eltérő megállapodás írásban nem születik) a Partnernek és vagy az ügyfelek az igényelt keretösszegnek megfelelő konvertálási, rendszer használati és forgalmi díjat számla ellenében kell megfizetniük az aktiváláshoz, magyar forintban.

A Best Fund Clearing Solution nyilvántartásába kerülő partnerek és a jóváírt összegek után a (BFCS) konvertált és a rendszerbe került elektronikus összeg, a felhasználók a keret elköltésére - a www.bfcs.hu oldalon - hozzáférési kódot kapnak a vásárlások szolgáltatások lebonyolítására. Akár egyszeri – vagy többszöri vásárlással költhetik el, használhatják fel az egyenlegüket és a mindenkori forgalom után fizetik meg a szerződésbe foglaltak alapján a forgalmi díjat.

E- Credit System Értékesítője 2015 évtől:

A BFCS kiegészítő valuta tulajdonosa, forgalmazója

Jelenleg az üdülési jog szolgáltatók, akik a szerződési feltételeket nem tartják be!

Megbízottjaik felhatalmazása és jogilag mögéjük bújva, félre tájékoztatják ügyfeleiket és zsarolással és valótlan ígérgetések sokaságával és a szerződési feltételek nem betartásával, félrevezetve saját és volt ügyfeleikkel fizetnek, további összegeket jogtalanul és törvénytelenül!

Mit ajánl a BFCS az együttműködési szerződések alapján, a Forgalmazókon keresztül?

 

   -   Mi valóban megvásároljuk üdülési jogukat!

 

A BFCS vásárlási keret felhasználása:

A keret lejárati határideje 5 év, amely a szolgáltatás és a barter termék bekonvertálás rendszerbe állításának a figyelembe vételével, további 5 évvel meghosszabbítható. A határidő lejáratáig az összeget le kell az elektronikus egységről vásárolni, illetve a kedvezményeket fel lehet használni. Tehát az egyenleget nullára kell (érdemes) kifuttatni.

Amennyiben a Partnerek az elektronikus egységükkel úgy gazdálkodnak, hogy az 5 év lejártával maradvány mutatkozik, illetve a felhasználásakor mínusz értéket mutat, úgy további E-Creditet köteles igényelni, hogy a számla egységét a vásárlási feltételek alapján, a megrendelés véglegesedjen, illetve a határidők betartásával a szolgáltatás teljesüljön.

 

E-Credit felhasználása:

A BFCS felhasználói jogosultak más, a barter rendszerben regisztrált felhasználók közötti megállapodás alapján részben vagy egészben készpénz felhasználása nélkül a Barter elektronikus elszámoló rendszerrel  ügyleteket, tranzakciókat, illetve adás/vételeket bonyolítsanak le.

A szolgáltatók az együttműködési megállapodás keretein belül nyilatkoztak arról és tudomásul vették, hogy a BFCS felhasználói a rendszerből érkező vásárlókat a készpénzes ár listája alapján szolgálja ki és a BFCS elfogadási arányt ebből az ár listából képezi az eladásra felkínált termékeiből.

A felhasználók tudomásul veszik, hogy az elektronikus nyilvántartás alapján, ebben a zárt rendszerben tudják felhasználni a BFCS elektronikus fizetőeszközt oly módon, ahogy azt az elfogadóhelyek lehetővé teszik a megrendelések és a teljes garanciák figyelembevételével. Ezáltal a forgalom lebonyolításával és a kapcsolat közvetlen felvételével mentesíti, a Best Fund Clearing Solution forgalmazóit, minden felelősség és az ezen jogtérítési címen jelentkező kártérítési igény alól. 
Felek rögzítik, hogy a BFCS Elfogadóhelyeken feltüntetett szolgáltatások nyújtására a vásárlók irányába kizárólag a partner vállalkozások tartoznak felelősséggel.

Idézet az E-credit Általános Üzleti Szabályzatából: A bfcs.hu oldalt valamint az által nyújtott szolgáltatásokat használatba vevők köre korlátozott. 

Kizárólag a rendszerhez kapcsolódó partnerek és a közösen elfogadott alapelvek és szempontoknak megfelelő vállalkozások és magánszemélyek vehetik igénybe.

 

Fizetési feltételek, díjak:

A BFCS) E- Credit számla nyitása a minősítést követően a szerződésben rögzített feltételek alapján kerül meghatározásra.

A Felhasználók kizárólag a Best Fund Clearing Solution által szerződött forgalmazók nyilvántartásába került könyvelésén átfuttatott és nyilvántartott összegek után fizetnek forgalmi díjat a szerződésben meghatározott feltételek alapján és az alábbiak szerint:

A Tulajdonos és Forgalmazó által meghatározott elfogadóhelyek számlájára beérkező kiegészítő valuta – továbbiakban BFCS - után a szerződésben rögzített konvertálási és rendszer használati díj összegét magyar forintban kell fizetni.

Amennyiben az adott évben semmilyen mozgás nem történik a BFCS számláján, abban az esetben a számlán az év utolsó napján rendelkezésre álló összeg után az újra aktiválási díjat kell megfizetni, ami szintén a szerződésben rögzítve van. Az 5. év leteltével, a további 5 év hosszabbítás újabb minősítését, a credit felhasználásának érdekében és arányában teszi meg a tulajdonos.

A E-credit egységek aktiválásával az elektronikus számlájáról történő utalás, illetve kifizetés történik - kimenőutalás – mely után a szerződésben feltüntetésre került forgalmi jutalék összeget, a szerződésben rögzítettek alapján magyar forintban számla ellenében kell megfizetni.

Az E-credit felhasználók részére az aktuális tranzakciót, illetve a hozzá tartozó forgalmi díjról szóló díjbekérőt elektronikus úton megküldik a vásárlási visszaigazolással együtt. A felhasználók a kiállítástól számított 8 napos fizetési határidő figyelembe vételével kötelesek a díjbekérőn szereplő teljes összeget átutalással a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra teljesíteni

Amennyiben a felhasználók vitatják az aktuális díjbekérőn szereplő összeget, kötelesek az egyeztetés lebonyolítását 3 munkanapon belül, illetve a számlával kapcsolatos kifogásait és a reklamációit 8 napon belül köteles írásban jelezni.

Az összeg beérkezését követő 15. napon (amennyiben az a nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, akkor az utána következő legközelebbi munkanapon) elektronikus úton megküldi az eredeti számlát a Felhasználók részére.

Amennyiben a felhasználók folyószámlája tárgyhónap utolsó napjáig tartozást mutat, a szolgáltató jogosult az E-credit felfüggesztésére, valamint a felhasználó oldalhoz történő hozzáférésének korlátozására.

Késedelmes fizetés esetén évi 20% késedelmi kamatot számít fel a nyilvántartott és felhasznált E-creditek alapján, illetve szüneteltetheti az oldal hozzáférését mindaddig, amíg a tartozás fenn áll.

 

A BFCS tranzakciók, könyvelési bizonylatok:

A szolgáltató a felhasználók az E-credit egységeit vezetik, illetve biztosítja a számláról történő biztonságos utalási tranzakciók lebonyolítását, nyilvántartását. A BFCS által megadott elérhetőségen ( info@bfcs.hu) online elérhető, a nyilvántartás naprakészen lekérdezhető, igény esetén könyvelhető dokumentumok és nyomtatható egyenleg, a Fund Credit elektronikus egységről lekérdezhetők. A felhasználók a BFCS-ben történt értékesítések után kötelesek az egyes tranzakciókat terhelő minden nemű adóterhek és járulékok megfizetésére a hatóságok, illetve a Best Fund Clearing Solution tulajdonosa felé.

 

A BFCS megszűntetése:

A Felhasználók írásban az info@bfcs.hu elektronikus címre küldött nyilatkozatukkal egyoldalúan megszűntethetik a BFCS számlájukat. A megszűntetés előtt el kell költeniük Creditjüket, a számla egyenlegének nullának kell lennie.

A Felhasználók a Best Fund Clearing Solution tulajdonosánál kérvényezhetik, további keret biztosítását és igénylését. Keretet kizárólag Minősített Felhasználó kaphat.

A minősítéshez személyesen kell megjelenni a szerződő partnereknek, ahol a minősítési kérdések és az adatok kitöltésén túl a Best Fund Clearing Solution Forgalmazója megvizsgálja a partner keretigényét, a teljesítés garanciáit és a felhasználási igényeket.

A minősítés tartalmazza a partner által igénybe vehető keret összegét.

A minősítés 10.000.- Ft + Áfa / éves díj ellenében történik meg. A minősítésdíjának megfizetése független a keret biztosításától vagy attól, hogy a keret megállapodás létrejön-e vagy sem a felek között.

 

A szerződés egységessége:

A Best Fund Clearing Solution Általános Üzleti Szabályzata és a BFCS Szabályzatának jogai és kötelezettségei elsőbbséget élveznek minden további megállapodással szemben, így különösen a Vállalkozás Általános Szerződési Feltételeivel szemben, hacsak e tekintetben a Best Fund Clearing Solution tulajdonosa – Kovács László- részéről eltérő kötelezettség vállalás nem születik.

 

Irányadó jog és jogviták rendezése:

Az Általános Üzleti Szabályzat és jelen BFCS Szabályzat tekintetében a Magyarország joga irányadó, a felek közötti jogviták tekintetében az illetékes Városi Bíróság jogosult eljárni.

A továbbiakban a BFCS-hez kapcsolódó partnereknek eredményekben hasznos és értékekben növekedő időszakot kívánunk. Használják és hasznosítsák értékeiket a rendszeren belül és családtagjaik örömére.

Együttműködő partner:

Clearing Consulting Trade Kft.

CLEARING TEAM SYSTEM Kft.,

Üdülési-jog Károsultak Érdekvédelmi Szövetsége,

BFC System Management Kft.

Elite Protection Kft.

A honlapon feltüntetett termékek és ajánlások tájékoztatás jellegűek, nem tekinthetők konkrét ajánlatoknak.

A termékek és szolgáltatások megrendelése minden esetben a forgalmazón keresztül lehetséges!

A feltételek a BFCS rendszerén keresztül elérhetők! 

 

 

 

 


fizetési módok